Privacyreglement

Privacyreglement

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk? Daarover leest u meer in dit privacyreglement. U krijgt informatie over uw rechten en onze plichten.

Nieuwe wet: AVG
Sinds mei 2018 is er een nieuwe wet in Nederland: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Een organisatie die met uw persoonlijke gegevens werkt, moet voldoen aan bepaalde regels. Dankzij de nieuwe wet heeft u ook bepaalde rechten.

 • In de gezondheidszorg gelden nog een paar extra regels om uw privacy te beschermen. Deze extra regels staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 Persoonsgegevens
In onze huisartsenpraktijk werken we ook met uw persoonsgegevens. Dat is nodig om u goed te kunnen behandelen. Maar ook om u bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen na een behandeling. Onze huisartsenpraktijk is verplicht om met uw persoonlijke gegevens te werken, voor uw gezondheid en voor de gezondheid van anderen. Een huisartsenpraktijk is bijvoorbeeld verplicht om een besmettelijke ziekte bij iemand te melden (Wet Publieke Gezondheid).

Plichten Huisartsenpraktijk
Volgens de privacywetgeving moet Huisartsenpraktijk op een correcte manier omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat:

 • Uw gegevens alleen worden gebruikt voor:
  • het verlenen van zorg;
  • beheer en beleid;

  • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Uw gegevens niet worden gebruikt voor andere redenen/doelen.
 • U informatie krijgt over wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld via uw zorgverlener, via een folder of via onze website:

 • Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens goed worden beveiligd.

 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener kan altijd beoordelen of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kinderen.

Rechten van patiënten

U heeft als patiënt de volgende rechten:

 • U mag weten of - en welke - persoonsgegevens van u worden gebruikt.

 • U kunt gegevens verbeteren, aanvullen of laten verwijderen als dat nodig is.

 • U kunt uw medische gegevens - deels - laten vernietigen. Dat kan alleen als het niet wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. En als niemand anders er een belang bij heeft dat de gegevens bewaard blijven.

 • U mag een eigen - medische - verklaring toevoegen aan uw dossier.

 • U mag zich in bepaalde gevallen verzetten tegen het gebruiken van uw gegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Jongejan&vd Velde. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Toelichting aanvraagformulier

 • Vult u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Wij behandelen uw ingevulde aanvraagformulier vertrouwelijk.

 • Houd er rekening mee dat medische gegevens volgens de wet maximaal 15 jaar worden bewaard.

 • Wilt u uw medisch dossier zelf ophalen? Of laten ophalen? Geef dit dan aan op het formulier. Huisartsenpraktijk is niet verantwoordelijk voor fouten bij het bezorgen van post.

 

Gegevens patiënt

 • Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) is een patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Vanaf 16 jaar moeten jongeren dus zelf hun aanvraag indienen.

 • Is de patiënt niet meer in leven? Dan beslist de zorgverlener of in bepaalde gevallen medische gegevens worden afgegeven. Bijvoorbeeld als aannemelijk is dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad. Of als er reden is om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken.

Afgeven persoonsgegevens aan anderen
Medewerkers van onze huisartsenpraktijk zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. De zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming afstaan. Uitzondering om deze regel:

 • Als de wet voorschrijft dat de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken moet worden.

 • Als er een ernstig gevaar is voor uw gezondheid of die van anderen.

 • Opgeslagen gegevens kunnen - als dat nodig is - mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en gegevens krijgt van de huisarts.

Uitwisselen persoonlijke gegevens
Onze huisartsenpraktijk wisselt uw medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP). Dat gebeurt op een veilige en betrouwbare manier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u hier toestemming voor geeft.

 • Bent u bijvoorbeeld 's avonds of in het weekend bij de HAP geweest? Dan deelt de HAP een waarneembericht met Huisartsenpraktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u bij de HAP bent geweest en welke behandeling u heeft gekregen.

 • Ook gegevens over medicijnen worden gedeeld met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Bijvoorbeeld over de medicijnen die de huisarts heeft voorgeschreven. Of informatie over allergieën voor medicijnen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Laat het ons weten. Uw huisarts gaat hierover graag met u in gesprek.

ION
Huisartsen in Nederland hebben samen 1 database waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven: de ION-database.

Contact
 • 010-4125312
  (extra nummer voor zorgverleners beschikbaar, vraag het ons)
 • 010-4125312 kies1